Personvernerklæring

1. Innledning

Kaupang Krypto AS ("Kaupang" eller "vi") er opptatt av at du, som bruker av vår nettside og våre tjenester, skal ha tillit til oss. Vi har derfor som formål å behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, og i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og EUs personvernforordning 2016/679 ("GDPR").

Personopplysninger er opplysninger om en identifiserbar fysisk person av ethvert slag, som for eksempelditt navn, din kontaktinformasjon, din kjøpshistorikk eller lignende.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. Behandlingsansvar

Kaupang er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler i forbindelse med vårt nettsted og våre tjenester. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt nedenfor.

3. Personopplysninger som behandles

Personopplysninger samles inn direkte fra deg når du bruker Kaupangs nettsider og tjenester. Vi samler inn opplysninger enten du oppretter en konto hos Kaupang for å kjøpe/selge kryptovaluta, eller du kun besøker være nettsider. Vi behandler også personopplysninger om deg som vi mottar fra tredjeparter. Dette kan for eksempel være tredjeparter som utleverer informasjon til oss basert på en avtale med deg eller tredjeparter som vi benytter for å kunne levere våre produkter og tjenester til deg. Hvilke personopplysninger Kaupang samler inn om deg avhenger av hvordan du bruker vårt nettsted og våre tjenester. Typiske personopplysninger som behandles av oss er kontaktinformasjon, fødselsdato, betalingsinformasjon, kjøpshistorikk, kommunikasjon med oss gjennom e-post og chat, opplysninger om hvordan du bruker våre nettsider og profileringsopplysninger (informasjon basert på øvrige opplysninger vi har samlet inn om deg som for eksempel handlemønster). Når du oppretter et kundeforhold hos oss, vil vi behandle lovpålagte opplysninger om deg knyttet til identifisering mv. i forbindelse med gjennomføring av kundetiltak etter hvitvaskingsloven, herunder må du som kunde identifisere deg med BankID og svare på bestemte spørsmål. Typen personopplysninger som behandles som ledd i oppfølgingen av hvitvaskingsloven vil kunne variere avhengig av hvilke undersøkelser som anses nødvendige i det enkelte tilfellet.

4. Behandlingens formål og lovlighet

Formålet med Kaupangs innsamling av dine personopplysninger er blant annet å tilby en egnet nettside, opprette brukerkontoer, gjennomføre sikker identifisering og andre kundetiltak som en del av våreforpliktelser etter hvitvaskingsloven, gjennomføre kjøps-/salgsordre, yte kundeservice, gjennomføre markedsføringstiltak, utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender.

Det rettslige grunnlaget for Kaupangs behandling av dine personopplysninger er i hovedsak (i) at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, (ii) at det er nødvendig for oppfylle Kaupangs lovpålagte plikter, (iii) at det er nødvendig for formål knyttet til Kaupangs berettigede interesser i å tilby og videreutvikle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger basert på samtykke, dersom du har gitt oss dette.

5. Sikkerhet, deling og utlevering av personopplysninger

Kaupang vil behandle personopplysninger om deg på en sikker måte, herunder gjennomføre og vedlikeholde egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring eller ikke autorisert utlevering av eller tilgang tilpersonopplysninger

Kaupang tar ditt personvern på alvor og som hovedregel deler vi ikke personopplysninger om deg med andre. I noen tilfeller vil vi imidlertid dele eller utlevere dine personopplysninger til tredjeparter. Vi vil dele personopplysninger om våre brukere med selskaper som leverer tjenester til Kaupang ("databehandlere"), herunder leverandører av tekniske og administrative systemer og tjenester, som for eksempel leverandører av IT-tjenester for lagring og support og e-posttjenester for utsendelse av nyhetsbrev. Når dine personopplysninger deles med databehandlere, sørger Kaupang for å iverksette nødvendige tiltak, herunder inngåelse av databehandleravtaler, i henhold til gjeldende personvernlovgivning for å sikre at opplysningene håndteres sikkert og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Dette gjelder både når databehandlere er etablert i land innenfor EU-/EØS-området og land utenfor EU/EØS ("tredjeland").

I enkelte tilfeller vil vi også kunne utlevere personopplysninger til andre behandlingsansvarlige som behandler personopplysninger for egne formål. Eksempler på dette er utlevering til offentlige myndigheter ved eventuell mistanke om lovbrudd og andre lovpålagte tilfeller.

6. Behandlingens varighet

Kaupang vil ikke lagre personopplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, eventuelt så lenge vi er pålagt å lagre informasjon i henhold til lov. Etter dette vil personopplysningene bli slettet eller anonymisert. Se punkt 4 for en nærmere beskrivelse av de formålene vi bruker dine personopplysninger til. Som kunde har du mulighet til å slette din konto ved å ta kontakt med oss om dette. Vi beholder imidlertid nødvendig informasjon knyttet til gjennomførte ordre og annen informasjon vi er pålagt å beholde i henhold til bokføringsloven og hvitvaskingsloven. Kaupang er i henhold til bokføringsloven pålagt å lagre regnskapsmateriale i inntil 5 år. Etter hvitvaskingsloven er vi pålagt å lagre personopplysninger i fem år etter at et kundeforhold er avsluttet eller etter en transaksjon er gjennomført.

7. De registrertes rettigheter

I samsvar med gjeldende personvernregelverk har du rett til å be om innsyn i personopplysninger som Kaupang behandler om deg, korrigering av uriktige opplysninger, sletting av opplysninger i visse situasjoner, og til begrensning av behandlingen av opplysninger i visse situasjoner. Videre har du med visse begrensninger rett til å motta personopplysninger om deg selv og å overføre disse, eller å få disse overført når det er teknisk mulig, til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Du har også rett til å trekke tilbake eventuelle tidligere samtykker knyttet til behandling av personopplysninger. I visse situasjoner vil loven åpne for at det kan gjøres unntak fra de registrertes rettigheter.

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi deg ta kontakt med Kaupang ved å benytte våre kontaktopplysninger som oppgitt i punkt nedenfor.

8. Cookies (informasjonkapsler)

Nettsiden www.kaupangkrypto.no inneholder informasjonskapsler ("cookies"). For mer informasjon om nettsidens bruk av cookies vennligst gå til vår informasjonsside om informasjonskapsler

9. Tilsynsmyndighet og klagerett

Datatilsynet er tilsynsmyndighet når det gjelder behandling av dine personopplysninger og mottar klager fra enkeltpersoner dersom du mener det foreligger brudd på personvernregelverket. Kaupang oppfordrer deg til alltid å ta kontakt med oss først dersom du mener at dine rettigheter ikke er ivaretatt.

10. Endringer i personvernerklæringen

Kaupang vil kunne foreta endringer eller oppdateringer av denne personvernerklæringen for å sikre at den er i tråd med vår virksomhet og gjeldende personvernlovgivning. Den siste versjonen av vår personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på våre nettsider.

11. Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål knyttet til innholdet i denne personvernerklæringen eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet i punkt 7 ovenfor, kan du kontakte Kaupang på support@kaupangkrypto.no.