Brukervilkår for kaupang

Takk for at du valgte Kaupang Krypto AS ("Kaupang"). Kaupang tilbyr en plattform for kjøp og salg av kryptovaluta (blant annet bitcoin og ether), og støtter veksling mellom ulike kryptovaluta og NOK.

Disse brukervilkårene regulerer forholdet mellom deg ("bruker") og Kaupang. Ved å opprette en konto hos Kaupang, og ved å klikke på "Jeg godtar Kaupangs brukervilkår og personvernserklæring" bekrefter du til at du har lest disse brukervilkårene og samtykker til at du vil bruke kontoen og Kaupangs tjenester i samsvar med disse. Vennligst vær sikker på at du har forstått brukervilkårene før du tar i bruk Kaupangs tjenester.

De viktigste vilkårene er:

 • Som bruker av Kaupangs tjenester må du selv ta ansvar for all risikoen forbundet med kjøp og salg av kryptovaluta og Kaupang er ikke ansvarlig for skader, tap eller andre kostnader som måtte oppstå som følge av din bruk av våre tjenester.
 • Brukere er selv ansvarlige for å passe på sine "privatnøkler", samt sikkerhetskopiene av disse. Dersom du mister din "privatnøkkel", uten å ha sikkerhetskopier, mister du samtidig din kryptovaluta for godt.
 • Brukere er selv ansvarlige for å rapportere inn gevinst og tap på handel med kryptovaluta til skattemyndighetene.
 • Kursen på det tidspunktet du starter kjøps- eller salgsprosessen (det vil si det tidspunktet du trykker "Fullfør ordre" eller "Betal") kan avvike fra kursen når transaksjonen gjennomføres.
 • Du har ikke angrerett knyttet til kjøp og salg av kryptovaluta.

1. Om kaupang

Kaupang er underlagt norsk lov, inkludert hvitvaskingsregelverket, samt tilsyn fra Finanstilsynet. Selskapet er registrert som en vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Mer informasjon kan finnes på Finanstilsynets nettsted her.

2. Hvem kan bruke tjenesten

For å bruke Kaupangs tjenester krever vi at våre brukere er minst 18 år og i stand til å inngå avtaler. Du må videre ha gjort deg kjent med og samtykket til innholdet i brukervilkårene.

Som bruker bør du nøye vurdere om du, utfra din økonomiske situasjon og din forståelse for tjenestens risiko, er egnet og villig til å handle kryptovaluta, før du tar i bruk Kaupangs tjenester.

3. Konto

For å kjøpe eller selge kryptovaluta på Kaupangs plattform, må brukere opprette en konto. Når du oppretter kontoen din, plikter du å identifisere deg med blant annet navn, kontonummer og til å oppgi virtuelle adresser. All informasjon som oppgis skal være korrekt, nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Kaupang har ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av at informasjonen du har oppgitt viser seg å være feil.

Hver bruker kan bare opprette én brukerkonto. Kontoen er strengt personlig, og kan ikke overføres til andre. Det er forbudt å opprette falske kontoer.

Ved å opprette en konto hos Kaupang, aksepterer du at du ene og alene er ansvarlig for all aktivitet som foregår på din konto.

4. Brukernes ansvar og risiko

Kaupang tilbyr kjøp og salg av virtuell valuta (blant annet bitcoin og ether) via bankoverføring av NOK. Det er høy risiko forbundet med å kjøpe/selge og eie kryptovaluta. Kryptovaluta er svært risikable og spekulative produkter, og investeringer innebærer derfor stor risiko for tap. Som bruker må du selv ta ansvar for din økonomiske situasjon og risikotoleranse. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke brukes som indikator på framtidig utvikling og avkastning. En tommelfingerregel er å ikke handle for mer enn du tåler å tape.

Investering i og handel med kryptovaluta innebærer også risiko for å bli utsatt for hacking og svindel. Dersom brukere av Kaupangs plattform taper sine kryptovaluta som følge av eksempelvis slik virksomhet bærer brukeren alene dette tapet.

Brukere er selv ansvarlige for å passe på sine "privatnøkler", samt sikkerhetskopiene av disse. Dersom du mister din "privatnøkkel", uten å ha sikkerhetskopier, mister du samtidig din kryptovaluta for godt. Brukere oppfordres til aldri å dele sine "privatnøkler" med noen, ei heller med Kaupang. Kaupang vil heller aldri spørre om privatnøkler, "mnemonic phrase" eller tilsvarende.

Kaupang står ikke ansvarlig for tap, skader, eller dekning av noen form for kostnad forbundet med din bruk av våre tjenester. Se nærmere om ansvarsbegrensning i punkt 9 nedenfor.

5. Hvordan handel og beregning av kurs foregår

Kaupang tilbyr en tjeneste hvor brukere kan legge inn en ordre på kjøp eller salg av virtuell valuta.

Kursen på det tidspunktet du starter kjøps- eller salgsprosessen (det vil si det tidspunktet du trykker "Fullfør ordre" eller "Betal") kan avvike fra kursen når transaksjonen gjennomføres. Dette skyldes at Kaupang først overfører kryptovaluta/NOK etter at Kaupang har mottatt betaling og kontrollert brukerens opplysninger, og at vekslingskursen først låses når Kaupang deretter gjennomfører transaksjonen. Ordre gjennomføres på ukedager (ikke helligdager) i tidsrommet 09-17.

Kaupang tilstreber å gjennomføre transaksjoner så raskt som mulig, men er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, eller for kursendringer som måtte oppstå før transaksjonen er gjennomført av oss.

Kaupang bruker flere tredjeparts API'er på vår plattform, for eksempel for å beregne vekslingskurs på virtuell valuta. Kaupang kan derfor ikke garantere at prisene som vises er nøyaktige eller korrekte. Handel gjennomføres for brukerens egen risiko og regning.

Betaling må skje fra en bankkonto i ditt eget navn, og betalingen må merkes med korrekt melding. Overføringer fra andre bankkonti enn din egen vil avvises.

Som bruker kan du avbryte en ordre så lenge du ikke har utført betaling. Overføringer av virtuell valuta er endelige og etter at betaling er gjennomført er reversering ikke mulig. Se punkt 11 om angrerett. Kaupang står ikke ansvarlig for tap som måtte oppstå dersom du har oppgitt uriktige adresser.

Kaupang forbeholder seg retten til å godta eller avvise en ordre basert på eget skjønn. Kaupang vil oppgi grunnlaget for avslaget i den utstrekning lovverket tillater oss å gjøre det. Avvisningsgrunner kan for eksempel være brukerens manglende likviditet, feil i prisingen, lovpålagte forpliktelser eller svært unormale svingninger i markedet som hindrer en normal handelsflyt. Dersom Kaupang avviser en ordre, tar vi ta kontakt med brukeren for å returnere midlene i den grad regelverket tillater det.

6. Pris og gebyrer

Kaupang oppgir til enhver tid prisen for kjøp og salg av de ulike virtuelle valutaene som tilbys på plattformen. Alle kostnader og gebyrer for vekslingen, unntatt transaksjonsgebyret, er inkludert i prisen som oppgis. Transaksjonsgebyret oppgis i ordreskjemaet når ordren blir lagt inn. Som beskrevet i punkt 5 låses vekslingskursen først når betaling er mottatt og ordren er behandlet.

7. Restriksjoner på bruk

Som bruker av Kaupangs tjeneste aksepterer du at du vil bruke Kaupangs plattform i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, standarder, skatteforpliktelser og andre retningslinjer som gjelder i din jurisdiksjon. Det er ikke tillatt selv å bruke, eller bistå/oppfordre andre til å bruke, Kaupangs plattform på følgende måter:

 • Utgi seg for å være noen andre, eller oppgi falsk eller villedende informasjon knyttet til for eksempel din identitet (ditt navn, din ID, kontonummer, telefonnummer, virtuelle adresser, opprinnelsesland, Facebook-konto mv.)
 • Overføre, låne bort, leie ut eller selge din konto til andre
 • Handle med midler som direkte eller indirekte stammer fra ulovlig aktivitet som eksempelvis hvitvasking, terrorisme eller skatteunndragelse
 • Bruke Kaupangs plattform på en måte som er eller kan være skadelig for Kaupangs renommé, nettsted, tjenester, servere eller nettverk
 • Engasjere seg i datautvinning, datainnhøsting eller kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, kringkaste, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte innhold på Kaupangs plattform uten at det foreligger forutgående, skriftlige samtykke fra Kaupang
 • Krenke navnet KAUPANG ved registrering eller bruk på noen måte, herunder varemerkebruk, bruk i domenenavn eller i foretaksnavn

8. Misbruk kan føre til stans i tjenester

Kaupang kan umiddelbart nekte brukere adgang til tjenesten, stoppe aktive ordre og eventuelt fryse midler dersom vi mistenker at en bruker:

 • Bryter disse brukervilkårene
 • Bryter norske, utenlandske eller internasjonale lovregler, eller opptrer i gråsoner
 • På annen måte misbruker Kaupangs tjenester

Dersom Kaupang mistenker at det foreligger misbruk av våre tjenester, kan vi til enhver tid kreve at du oppgir ytterligere informasjon for at vi skal kunne undersøke formålet med ditt kundeforhold nærmere. Som bruker har du samtykket til å oppgi sannferdig og nøyaktig informasjon på forespørsel fra Kaupang innenfor tidsrammen som blir foreskrevet av oss. Dersom brukere ikke imøtekommer Kaupangs forespørsler, kan vi begrense, suspendere eller avslutte brukerens tilgang til våre tjenester.

9. Ansvarsbegrensning og fravær av garantier

Kaupang vil gjøre sitt beste for å holde plattformen trygg, brukervennlig og funksjonell. Vi kan likevel ikke garantere at plattformen er sikker og operasjonell til enhver tid, og nettstedet og tjenestene leveres "som det er" uten garantier av noe slag. Herunder anerkjenner du at Kaupang ikke garanterer for sikkerhet, feilfrihet, kontinuitet, nøyaktighet, pålitelighet eller at plattformen er egnet til et bestemt formål.

Så langt loven tillater det er Kaupang ikke ansvarlig for kostnader, krav, skader eller tap som måtte oppstå, direkte eller indirekte, som følge av:

 • Din bruk av Kaupangs tjenester
 • Enhver form for feil eller unøyaktigheter på Kaupangs plattform, som for eksempel feil i prisvisningen, som medfører at Kaupang kansellerer ordren
 • Forsinkelser i fullføring av ordre
 • Forstyrrelser på nettsiden
 • Virus eller annen ondsinnet programvare
 • Uautorisert bruk av kontoen din
 • Brudd på sikkerheten, som for eksempel hacking av brukerkontoen din eller annen kriminell aktivitet, eller handling fra tredjeparter som påvirker Kaupang
 • Strømbrudd, streik, arbeidstvister, opptøyer, revolusjoner, kaos, brann, flom, tornado, eksplosjon, krig, pandemier, vedtak eller handlinger fra myndighetene, domstolsavgjørelser, konkurs eller andre force-majeure-lignende hendelser
 • Eventuelle tiltak som er truffet av Kaupang, for eksempel å suspendere, forby, begrense eller avvikle kontoen din

Så fremt det ikke foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra Kaupangs side er Kaupang heller ikke ansvarlig for indirekte tap, konsekvenstap og følgeskader, herunder tap av data.

10. Immaterialrett

Kaupang, eller Kaupangs lisensgivere, er innehaver av samtlige immaterielle rettigheter tilknyttet vår plattform. Som bruker anerkjenner og samtykker du i at åndsverk, databaser, varemerker, patenter mv. som har tilknytning til Kaupangs nettsted og tjeneste forblir eid av Kaupang og/eller Kaupangs lisensgivere. Brukere har kun tillatelse til å bruke Kaupangs nettsted og tjenester, herunder immaterielle rettigheter, i samsvar med disse brukervilkårene slik de er uttrykkelig godkjent av Kaupang.

11. Personvern

For at vi skal kunne levere tjenesten er det nødvendig å behandle visse personopplysninger om deg. En beskrivelse av innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger finnes i vår Personvernerklæring.

12. Angrerett

Du har ikke angrerett knyttet til kjøp og salg av kryptovaluta. Kaupangs tjenester er unntatt fra angrerett, jf. angrerettloven § 35 bokstav a).

13. Klager og tvister

Kaupang oppfordrer brukere til å ta kontakt med oss før klager eller tvister bringes inn for klageorgan eller domstoler. Kaupang vil forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet ved å evaluere all informasjon om den konkrete saken. Vår kontaktinfo finner du i punkt 15.

Du har rett til å klage på tjenesten til et klageorgan som kan behandle saken. For mer informasjon om klage se: Forbrukerrådet. Du har også anledningen til å klage gjennom Europakommisjonens klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. For mer informasjon om klage ved bruk av Europa-Kommisjonens klageportal se: https://ec.europa.eu/odr.

Tvister knyttet til brukervilkårene, eller Kaupangs nettsted og tjenester, kan bringes inn for domstolene. Oslo tingrett skal utgjøre verneting ved en eventuell domstolsbehandling. Tvister skal avgjøres etter norsk rett.

14. Endring og oppsigelse av kundeforholdet

Kaupang forbeholder seg retten til å revidere, endre eller oppdatere brukervilkårene. Dersom brukervilkår som er vesentlige endres, vil Kaupang underrette sine brukere før endringene trer i kraft. Dermed har du som bruker mulighet til å avslutte kundeforholdet hvis du ikke godtar endringene. Så lenge du bruker Kaupangs tjenester, godtar du den til enhver tid gjeldende versjonen av brukervilkårene. Siste versjon av brukervilkårene vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.

Brukere kan kostnadsfritt og til enhver tid slette sin konto hos Kaupang ved å melde fra på support@kaupangkrypto.no, og dermed avslutte sitt kundeforhold. Kaupang vil sende en bekreftelse på at kundeforholdet er avsluttet per e-post.

15. Kontakt

Dersom du har spørsmål knyttet til brukervilkårene eller Kaupangs nettsted og tjenester, vennligst ta kontakt med oss.

Kaupang Krypto AS, org. Nr. 919578998

E-post: support@kaupangkrypto.no

Besøksadresse: Gaustadalléen 21B, 0349 Oslo